พระประจำวันเกิดวันเสาร์

ลักษณะทั่วไปของคนเกิดเสาร์ (ทั้งชายและหญิง )

พระประจำวันเกิดวันศุกร์

ลักษณะทั่วไปของคนเกิดวันศุกร์ (ทั้งหญิงและชาย )

พระประจำวันเกิดวันพฤหัส

ลักษณะทั่วไปของคนเกิดวันพฤหัสบดี (ทั้งชายและหญิง )

พระประจำวันเกิดวันพุธเช้า

ลักษณะทั่วไปของคนเกิดวันพุธ (ทั้งชายและหญิง )

พระประจำวันเกิดวันอังคาร

ลักษณะทั่วไปของคนเกิดวันอังคาร (ทั้งชายและหญิง )

พระประจำวันเกิดวันจันทร์

ลักษณะทั่วไปของคนเกิดวันจันทร์ (ทั้งหญิงและชาย )

พระประจำวันเกิดวันอาทิตย์

ลักษณะทั่วไปของคนที่เกิดในวันอาทิตย์ (ทั้งหญิงและชาย)